بیماری ایدز زمانی خطرناک است که از آن آگاهی نداشته باشید.

بیماری ایدز زمانی خطرناک است که از آن آگاهی نداشته باشید.