اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

سوالات شما درباره ایدز در لینک زیر

راه های انتقال ویروس اچ آی وی

*انتقال از طریق مادران باردار به

*انتقال از یا وسایل تزریق مشترک

*انتقال از طریق کنترل نشده

گالری تصاویر

نشریات ومقالات

تیمهــای تحقیقاتــی در نقــاط مختلــف جهـان از جملـه ایـران در حـال تحقیـق بـر روی مباحـث مختلـف علمـی هسـتند و عمومـًا نتایـج تحقیقـات خـود را به صــورت مقــالات علمــی منتشــر می کننــد.

ویدیو ها

ویدیو های ما را دنبال کنید

آخرین آمار اچ ای وی در ایران

گزارشات وموارد ثبت شده عفونت اچ ای وی در جمهوری اسلامی ایران ، سال ۱۳۹۸