اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

سوالات شما درباره ایدز در لینک زیر

راه های انتقال ویروس اچ آی وی

*انتقال از طریق مادران باردار به

*انتقال از یا وسایل تزریق مشترک

*انتقال از طریق کنترل نشده

گالری تصاویر

نشریات ومقالات

تیمهــای تحقیقاتــی در نقــاط مختلــف جهـان از جملـه ایـران در حـال تحقیـق بـر روی مباحـث مختلـف علمـی هسـتند و عمومـًا نتایـج تحقیقـات خـود را به صــورت مقــالات علمــی منتشــر می کننــد.

ویدیو ها

ویدیو های ما را دنبال کنید