بیماری های آمیزشی

انواع بیماریهای مقاربتی

مـتاسفانه این روزها شیوع بیماریها و عفونت هایی که از طریق ارتباطات جنسی منتقل می شوند بسیار گسترده شـده است و تمام افرادی که از نظر جنسی فعال هستند در معرض خطرات ناشی از این بیماریها قرار دارند.

پيشگيری از بيماری های مقاربتی

عفونت های مقاربتیبه آندسته از عفونتها اطلاق می شود که توسط ميکروبها( موجودات ذره بينی )ايجاد شده و از راه مقاربت جنسی چه از راه واژن، چه مقعد و چه دهانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند.

پيشگيری از بيماری های مقاربتی

عفونت های مقاربتیبه آندسته از عفونتها اطلاق می شود که توسط ميکروبها( موجودات ذره بينی )ايجاد شده و از راه مقاربت جنسی چه از راه واژن، چه مقعد و چه دهانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند.