نشریات ومقالات

نشریه شتاک

امــروزه هزینههــای بســیار زیــادی صــرف پژوهشهــای علمــی می شــود. تیمهــای تحقیقاتــی در نقــاط مختلــف جهـان از جملـه ایـران در حـال تحقیـق بـر روی مباحـث مختلـف علمـی هسـتند و عمومـًا نتایـج تحقیقـات خـود را به صــورت مقــالات علمــی منتشــر می کننــد.