امــروزه هزینههــای بســیار زیــادی صــرف پژوهشهــای
علمــی می شــود. تیمهــای تحقیقاتــی در نقــاط مختلــف
جهـان از جملـه ایـران در حـال تحقیـق بـر روی مباحـث
مختلـف علمـی هسـتند و عمومـًا نتایـج تحقیقـات خـود را
به صــورت مقــالات علمــی منتشــر می کننــد