همبستگی جهانی
مسؤولیت مشترک

پوستر روز جهانی ایدز

من درسال با اچ آی وی بدنیا آمدم

معلم گفت : شما هرگز فردی را که ایدز داشته باشد نخواهید دید. من ساکت نشسته بودم اما در درونم غوغا بود و با خودم میگفتم من ایدز دارم.