باید از هر موقعیتی برای آموزش و اطلاع رسانی درباره ایدز، استفاده کرد.


باید از هر موقعیتی برای آموزش و اطلاع رسانی درباره ایدز، استفاده کرد.
دیوار نویسی و نقاشی دیواری، یکی از این راه هاست. دیوار نویسی و نقاشی دیواری، یکی از این راه هاست.