حدود سی و شش میلیون و هفتصد هزار نفر در دنیا با اچ آی وی/ ایدز زندگی می کنند.

تخمین زده می‌شود که در حال حاضر، حدود سی و شش میلیون و هفتصد هزار نفر در دنیا با اچ آی وی/ ایدز زندگی می کنند. از این میان حدود چهل درصد از ابتلا خود ناآگاهند.
اما متأسفانه در کشور ما دست کم هفتاد درصد از مبتلایان، اطلاعی از بیماری خود ندارند.
این افراد هم ناخواسته دیگران را در معرض بیماری قرار می دهند و هم خود از دریافت خدمات مشاوره ای، درمانی و… محروم می شوند.
اینها همه بیانگر اهمیت اطلاع رسانی به مردم، برای انجام مشاوره و آزمایش محرمانه اچ آی وی است.