آدرس مراکز آزمایش رایگان و محرمانه اچ آی وی

آدرس مراکز انجام آزمایش HIV بدون هیچ نیازی به کارت شناسایی یا دفترچه بیمه، کاملا محرمانه و رایگان

آدرس مراکز مشاوره بیماری های رفتاری – نهایی

فهرست بیمارستان‌های ارائه‌کننده داروهای پیشگیری پس از مواجهه ( PEP)